به گزارش کویرنگین در پایان هفته ی دهم تیم پرسپولیس با 22 امتیاز در صدر جدول و پس از آن تیم های تراکتورسازی و نفت تهران به ترتیب با 20 و 16 امتیاز رتبه های دوم و سوم را از آن خود کرده اند.
همچنین تیم ماشین سازی تبریز با 6 امتیاز در انتهای جدول یعنی رتبه ی 16 قرار دارد.