کویرنگین: نماز عید سعید فطر در شهر فرخی با 37 عکس

منبع: فروی نیوز