مردم شهرستان خوروبیابانک همزمان با سراسر کشور با شرکت در راهپیمایی روز قدس انزجار خود را رزیم غاصب صهیونیستی را اعلام کردند.

منبع: سفیر خور

1-1.jpg (1000×750)

1-2.jpg (1000×750)

1-3.jpg (1000×750)

1-4.jpg (1000×750)

1-5.jpg (1000×750)

1-6.jpg (1000×750)

1-7.jpg (1000×750)

1-8.jpg (1000×561)

1-9.jpg (1000×561)

1-10.jpg (1000×561)

1-11.jpg (1000×561)

1-12.jpg (1000×561)

1-13.jpg (1000×750)

1-14.jpg (1000×750)

1-15.jpg (1000×750)

1-16.jpg (1000×750)