کویرنگین: 12 اردیبهشت روز معلم و گرامیداشت مقام استاد گرامی باد