بعد از تسطیح زمین فوتبال خاکی شهر فرخی تسطیح زمین فوتبال خاکی روستای ابراهیم آباد با همکاری بخشدار محترم مرکزی و دهیار محترم روستای ابراهیم آباد آغاز شد. در ابتدا زمین نقشه برداری شد. سپس به وسیله گریدر تسطیح و در آینده ای نزدیک آبپاشی و سپس غلطک کوبی خواهد شد که امیدواریم قبل از آغاز سال 95 زمین فوتبال آماده و جوانان و نوجوانان بتوانند در ایام عید 95 از زمین فوتبال استفاده کنند.

منبع: نمکزار کویر خور


http://www.axgig.com/images/00906720648253415415.jpg

http://www.axgig.com/images/24797464386195703118.jpg

http://www.axgig.com/images/04003541201533804653.jpg

http://www.axgig.com/images/71126655658094984660.jpg

http://www.axgig.com/images/57491815635006438451.jpg

http://www.axgig.com/images/43479417540148037495.jpg

http://www.axgig.com/images/61780695571448540096.jpg

http://www.axgig.com/images/46420808224563500123.jpg

http://www.axgig.com/images/86903924985457373050.jpg

http://www.axgig.com/images/95094565288755325777.jpg

http://www.axgig.com/images/67241883319889396207.jpg