کویرنگین: گزارش تصویری از آغاز به کار جوانان مهرجانی برای جشن نیمه شعبان

روز اول (جمعه 31خرداد92)

 


سجرگاه روز شنبه (1تیر92)


روز شنبه (1تیر92)