کویرنگین: تصاویری از مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر مرحوم ناخدا یکم عرشه محمود رضا شمسایی

منبع: حسینیه ی مهرجانی های مقیم مرکز