کویرنگین: مراسم ۲۸ صفر در دهستان نخلستان مهرجان برگزار گردید.
تصاویر دیگر دوستان به محض دریافت به نمایش گذاشته خواهد شد، در حال حاضر تصاویر گرفته شده توسط کویرنگین: